Radio Zhelina

Pop  Zhelina 
  4.57  (1584)
Land: Albanien
Datenrate: 128 kbps
Stadt: Zhelina
Website: www.radiozhelina.com
Radio Zhelina ist ein Rundfunksender basiert in Zhelina, Albanien, anbietend Pop.
AD